Privacy StatementUbasti Consultancy Belgium hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers.Bij het verlenen van haar diensten heeft Ubasti Consultancy Belgium heeft daarom dit privacy statement opgesteld.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Ubasti Consultancy Belgium

Keizersgracht 391a

1016 EJ Amsterdam

Telefoon: 0852 2460249

E-mail: info@ubasticonsultancy.com

 

Het gebruik van persoonsgegevens door Ubasti Consultancy Belgium

Ubasti Consultancy Belgium verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Ubasti Consultancy Belgium verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

NAW-gegevens

Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

Geboortedatum en –plaats

Geslacht

Pasfoto

Gegevens betreffende uw beschikbaarheid,dienstverband of arbeidsverleden

CV

Uw publieke LinkedIn profiel

Gespreksverslagen

Informatie vanuit onderzoek en/of testen

Inhoud van communicatie

IP-adres

​​Bij het gebruik van de website en diensten van Ubasti Consultancy Belgium, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Ubasti Consultancy Belgium verkrijgt persoonsgegevens van jezelf, bijvoorbeeld de gegevens die jij aan ons verstrekt via website, email, telefoon, kandidatenportaal. Daarnaast kan Ubasti Consultancy Belgium jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Doeleinden
Ubasti Consultancy Belgium verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact.

 • Het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar kandidatenbestand.

 • Het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar opdrachtgeversbestand.

 • Een goede en efficiënte dienstverlening.

 • Verbetering van de dienstverlening.

 • Solliciteren

Wanneer je solliciteert op een specifieke vacature, dan vraagt Ubasti Consultancy Belgium jouw toestemming om jouw persoonsgegevens aan de opdrachtgever van deze vacature ter beschikking te stellen totdat je aangeeft dit niet meer te willen. Ubasti Consultancy Belgium gebruikt jouw cv en/of motivatie (NAW- gegevens, e-mailadres, telefoonnummer) richting opdrachtgevers,

 • Pas op het moment dat je ons daarvoor expliciet toestemming geeft, stellen wij je gegevens ter beschikking aan één van onze opdrachtgevers.Daarnaast houden wij jouw gegevens 1 jaar in onze database. Als wij in het lopende jaar geen contact (per e-mail, telefonisch of persoonlijk) hebben gehad, verwijderen wij jouw gegevens automatisch uit onze database.

 • Aanpassen/verwijderen gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via info@basticonsultancy.com verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

 • Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.
  Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte, tenzij de informatie gebaseerd is op een openbare bron zoals een publiek LinkedIn-profiel.

 • Communicatie
  Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij dit bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te beantwoorden en je verzoeken te verwerken. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de wettelijke grondslagen, art. 6 AVG, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als persoonsgegevens worden verwerkt op grond van expliciete toestemming, wordt dit afzonderlijk gevraagd.

Denk bijvoorbeeld aan: wanneer je solliciteert op een specifieke vacature, vraagt  om toestemming om jouw persoonsgegevens aan de opdrachtgever van deze vacature ter beschikking te stellen totdat je aangeeft dit niet meer te willen.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens, omdat Ubasti Consultancy Belgium hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening.

 • De verbetering van haar diensten.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
Ubasti Consultancy Belgium verwerkt jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bewaartermijn dossier kandidaat selectietraject: 12 maanden

Cookies
Onze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst). Via cookies wordt jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt. Dit doen we voor een optimale gebruikerservaring en het attenderen van op jouw toegepaste vacatures. 

Jouw rechten
Je hebt het recht om Ubasti Consultancy Belgium een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Als daaruit onjuistheden naar voren komen kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je Ubasti Consultancy Belgium verzoeken om jouw persoonsgegevens over te dragen of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Ubasti Consultancy Belgium, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@ubasticonsultancy.com . U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 0852460249.

Indien u het niet eens bent met het gebruik door Ubasti Consultancy Belgium van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen privacyverklaring
 

Ubasti Consultancy Belgium kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van de wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatste aangepast op 10 maart 2019.